Még egyszer a BIREG – ről

Még egyszer a BIREG – ről

2021. január 1-jétől bevezetésre került a BIREG, a közlekedési hatóság által üzemeltetett, nyilvánosan elérhető informatikai rendszer, melynek célja, hogy ellenőrizze a fuvarozási engedélyek meglétét, illetve vizsgálja felhasználásuk jogszerűségét. Bár a regisztrációra a fuvarozók kötelezettek, a jogszabály a magyar címzettek és feladók számára is határoz meg új feladatokat.

Egy korábbi bejegyzésünkben (https://www.drkiraly.hu/mi-az-a-bireg-es-mit-kell-tudni-rola/) már ejtettünk néhány szót a BIREG-ről, mint fuvarozás új intézményéről. Akkori elég kevés információkat szeretnénk kiegészíteni az Adózóna.hu oldalon megjelentekkel.

Mi a BIREG?

A BIREG egy előzetes elektronikus engedélyregisztrációs rendszer, amelyet a közlekedési hatóság üzemeltet azzal a céllal, hogy ellenőrizze a fuvarozási engedélyek meglétét, illetve vizsgálja felhasználásuk jogszerűségét.

Hol találhatóak meg a BIREG-re vonatkozó jogszabályi előírások?

A BIREG-re vonatkozó előírásokat elsősorban a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. kormányrendelet tartalmazza. Amint az a kormányrendelet számából is látszik, nem új jogszabályról, sőt nem is új kötelezettségről van szó. Maga az elektronikus regisztrációs rendszer viszont új, amely a korábbi papíralapú bejelentési kötelezettséget váltja fel.

A BIREG-gel kapcsolatos kötelezettségek nem megfelelő teljesítésekor kiszabható bírságtételeket pedig a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. kormányrendelet szabályozza.

Mikor van szükség BIREG-regisztrációra?

A vonatkozó jogszabály alapján az alábbi fuvarozások esetében merülhet fel BIREG-regisztrációs kötelezettség:

» díj ellenében végzett nemzetközi közúti áruszállítás 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel,

» saját számlás nemzetközi közúti árutovábbítás 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel,

» Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozás.

Ha valamely gazdasági szereplő a fentiekben felsorolt, engedélyhez kötött fuvarozási tevékenységet végzi (kivéve az árutovábbítási közösségi engedélyt), akkor regisztrációs kötelezettsége keletkezik a BIREG-rendszerben.

Mit jelentenek a fenti fogalmak?

A díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbítás: az a díj ellenében végzett közúti árutovábbítás, amelynél az árutovábbítás

» megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de útközben Magyarország területén kívül a tehergépjárműre árut raknak fel, vagy Magyarország területén kívül arról árut raknak le, vagy

» megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy

» megkezdésének a helye is és befejezésének helye is Magyarország területén kívül van, de az árutovábbítás során az azt végző tehergépjármű érinti Magyarország területét is.

Saját számlás nemzetközi közúti árutovábbítás: árunak vagy más dolognak tehergépjárművel gazdálkodó szervezet által végzett szállítása, ha a

» a szállított áru vagy más dolog a szállítást végző tulajdona, vagy azt a szállítást végző megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, vagy az a szállítást végző által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog, és a szállítás célja az árunak vagy más dolognak a szállítást végzőhöz beszállítása, vagy a szállítást végzőtől való elszállítása, a szállítást végző saját céljaira, és a szállítást végző által üzemben tartott vagy bérelt tehergépjárművel végzik a szállítást,

» a szállítást gazdálkodó szervezet az általa üzemben tartott vagy bérelt tehergépjárművel tagja vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy részére végzi, vagy az egyéni vállalkozó a saját maga részére végzi.

Kabotázs: szállítási vagy fuvarozási tevékenység egy adott ország területének két pontja között, amelyet az adott országban nem honos gazdasági szereplők végeznek.

Tehergépjármű: a tehergépkocsi, a vontató – ideértve a nyerges vontatót is –, valamint az ilyen járműből és az általa vontatott pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény.

Milyen engedélyek esetén merül fel a BIREG-regisztráció?

A Magyarország területét érintő nemzetközi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítás, valamint saját számlás közúti áruszállítás csak az adott tevékenységre vonatkozó árutovábbítási közösségi engedéllyel, CEMT engedéllyel vagy nemzetközi fuvarozási engedéllyel végezhető. Ezek a következőt jelentik:

» árutovábbítási közösségi engedély: az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti – nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott – közösségi engedély,

» CEMT engedély: a Nemzetközi Közlekedési Fórum által létrehozott engedély,

» nemzetközi fuvarozási engedély: kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedély.

2021. január 1-től nem csak a CEMT és a nemzetközi engedélyes, hanem a közösségi engedéllyel végzett fuvarok is BIREG-kötelezettség alá tartoztak, a bejelentésköteles fuvarok köre így bővült a korábbiakhoz képest. 2021. január 27-én (2021. február 4-ei hatállyal) azonban a közösségi engedéllyel végzett fuvarokat a jogszabályalkotó kivette ebből a körből. A BIREG-regisztrációs kötelezettség tehát csak a nemzetközi és CEMT engedélyes fuvaroknál maradt meg, a közösségi engedélyes fuvaroknál nem. Emellett a kabotázs engedélyes fuvarokat is regisztrálni szükséges.

Összeségében megállapítható, hogy annak eldöntéséhez, hogy szükséges-e a BIREG-regisztráció, azt kell megvizsgálni, hogy mely országokat érinti a fuvar, illetve hogy mely országban honos a fuvarozó. BIREG-regisztrációs kötelezettség ugyanis csak akkor keletkezhet, ha vagy harmadik ország vagy harmadik országban honos fuvarozó érintett és a fuvar engedélyköteles.

Mit kell tudni az üzembentartói regisztrációról?

Az üzembentartói regisztrációra a tehergépjármű üzemben tartója vagy a szállító kötelezett.

Az üzembentartó a következő személyeket jelenti:

» a járművet hatósági jelzéssel ellátó ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes, engedély jogosultja),

» ennek hiányában a tulajdonos,

» bérleti szerződés esetén a bérlő, illetve a használatba vevő.

Az üzembentartói regisztrációkor a vállalkozás adatait (cégnév, székhely, tevékenységi vagy közösségi engedély adatai) és az adott vállalkozás szállítási tevékenységének a BIREG-rendszerben történő rögzítésére jogosult felhasználók adatait és jogosultságai kell megadni.

Az üzembentartói regisztrációt a Magyarország területén végzett szállítási feladat megkezdése vagy a Magyarország területére történő belépés előtt kell megtenni.

Mit kell tudni a BIREG-fuvarregisztrációról?

A BIREG-fuvarregisztrációra a tehergépjármű vezetője vagy üzembentartója kötelezett, de teljesítheti bárki, akit erre az üzembentartói regisztráció során meghatalmaznak (jellemzően a tehergépjármű sofőrje vagy a logisztikai cég munkatársa végzi).

A fuvarregisztrációkor az adott szállítás adatait (például jármű rendszáma és környezetvédelmi besorolása) és a felrakó és lerakó ország azonosító adatait kell rögzíteni, illetve az ehhez szükséges dokumentumokat kell feltölteni.

A fuvarregisztrációt a Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt, továbbá a magyarországi lerakodáskor vagy a magyarországi felrakodáskor a felrakodás befejezéséig kell megtenni.

Milyen kötelezettsége van a feladónak és a címzettnek?

Bár a BIREG-regisztrációra a fuvarozó kötelezett, a jogszabály a magyar címzettek és feladók számára is határoz meg feladatokat. A címzett és a feladó kötelezettsége jelenleg az árufuvarozási regisztráció meglétének ellenőrzése, 2021. július 1-től viszont a felrakodással és lerakodással kapcsolatos adatok rögzítése is.

Milyen szankciók merülhetnek fel?

A regisztráció elmulasztásáért a fuvarozó 800 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható. A címzett és a feladó pedig a fel- és lerakóhelyekre előírt engedélykezelési és bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt 300 ezer forintig terjedő bírságot kaphat.