Katás vállalkozások és partnereik: mikor és kinek kell a 40 százalékos mértékű adót megfizetnie?

https://nav.gov.hu/nav/ado/kata/Katas_vallalkozasok_e20210302.html

2021-től a kisadózó vállalkozások üzleti partnereinek, illetve a katás vállalkozásoknak 40 százalékos mértékű adót kell fizetniük a következő esetekben.[1]

1. A kisadózó vállalkozás kifizetőjét[2] terhelő 40 százalékos mértékű adó

a) katás vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban[3] álló, az Art.[4] szerinti kifizetőt terhelő 40 százalékos mértékű adó

Ha a kisadózó vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak bevételt, akkor a juttatás teljes összege után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie.

Az adót a kifizetőnek a juttatás hónapját követő hónap 12-éig kell megállapítani, bevallani és megfizetni. Az adót a 10032000-01076387 számú, NAV Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó bevételi számla elnevezésű számlára kell befizetni. Az adót a 2108-as bevallásban kell bevallani, ahol szerepeltetni kell a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét is.

b) A katás vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló kifizetőt terhelő 40 százalékos mértékű adó

Ha az Art. szerinti kifizető – mely nem kapcsolt vállalkozása a kisadózó vállalkozásnak – juttat ugyannak a kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt, akkor a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie.

Nem képezi az adó alapját:

  1. az az összeg, ami után a kifizető az 1. a) pontban foglaltak alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,
  2. az az összeg, amit a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltatóként tevékenységet folytató kisadózó vállalkozásnak,
  3. az az összeg, amit a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat a kisadózó vállalkozásnak,[5]
  4. az az összeg, amit az Áht.[6] szerinti költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

Az egészségügyi szolgáltatóként tevékenykedő kisadózó vállalkozásnak juttatott összegek közül azok mentesek az adó alól, amit az Egészségbiztosítási Alapból, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján, közvetlenül fizetnek ki a katás vállalkozásnak az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatás ellenértékeként.

Nem alkalmazható ez a szabály, ha a kisadózó vállalkozás által nyújtott szolgáltatást akár több közvetítőn keresztül finanszírozzák az Egészségbiztosítási Alapból, például egy kórházzal szerződött társaság a szakorvosi ellátáshoz egy kisadózó egyéni vállalkozót vesz igénybe személyes közreműködőként.

Miután az egészségügyi szolgáltatók egy része, például az állami fenntartású kórházak az Áht. szerint költségvetési szervek, ezért az általuk közvetlenül kisadózónak juttatott 3 millió forintot meghaladó összeg után a 4. pont alapján nem kell 40 százalékos mértékű adót fizetnie.

A 40 százalékos mértékű adót a kifizetőnek első alkalommal a 3 millió forintos juttatási értékhatár átlépését követő hónap 12-éig kell megállapítania, bevallania és megfizetnie. Ezt követően pedig a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12-éig, amelyben a kisadózó vállalkozásnak bevételt juttat. Az adót a 10032000-01076387 számú, NAV Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó bevételi számla elnevezésű számlára kell befizetni. Az adót a 2108-as bevallásban kell bevallani, ahol szerepeltetni kell a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét is.

2. A kisadózó vállalkozást terhelő 40 százalékos mértékű adó

a) A kisadózó vállalkozást a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló külföldi kifizetőtől származó bevétel után terhelő 40 százalékos mértékű adó

Ha a kisadózó vállalkozásnak olyan külföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet (külföldi kifizető) juttat bevételt, amellyel a kisadózó vállalkozás kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, akkor e bevétel után a kisadózó vállalkozásnak kell 40 százalékos mértékű adót fizetnie.

A 40 százalékos mértékű adó alapja nem a bevétel egésze, hanem annak 71,42 százaléka.

A 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozásnak a bevétel megszerzése hónapját követő hónap 12-éig a 10032000-01076349 számú, NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla elnevezésű számlára kell megfizetnie. Az adót az adóévet követő év február 25-éig kell bevallani a ’KATA bevallásban. Ebben havonként és kifizetőnként kell feltüntetni az adóévben az adó alapjába tartozó bevételt, továbbá a bevételt juttató külföldi kifizető nevét és címét. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell benyújtani.

b) A kisadózó vállalkozást a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló külföldi kifizetőtől származó bevétel után terhelő 40 százalékos mértékű adó

Ha a kisadózó vállalkozás vele kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló ugyanazon külföldi kifizetőtől szerez a tárgyévben az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt, akkor a kisadózó vállalkozásnak 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie.

A 40 százalékos mértékű adó alapja a 3 millió forintot meghaladó összegű bevételrész 71,42 százaléka.

Nem képezi az adó alapját az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozásnak a 2. a) pontban foglaltak alapján 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie.

A 40 százalékos mértékű adót a katás vállalkozásnak első alkalommal a külföldi kifizetőtől származó 3 millió forintos összeghatár átlépését követő hónap 12-éig kell megfizetnie. Ezt követően pedig a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12-éig, amelyben a külföldi kifizetőtől bevételt szerzett. Az adót a 10032000-01076349 számú, NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla elnevezésű számlára kell megfizetni. Az adót az adóévet követő év február 25-éig kell bevallani a ’KATA bevallásban. Ebben havonként és kifizetőnként kell feltüntetni az adóévben az adó alapjába tartozó bevételt, továbbá a bevételt juttató külföldi kifizető nevét és címét.

Az 1-2. pontok szerinti, a kifizetőt, illetve a kisadózó vállalkozást terhelő 40 százalékos mértékű adó alapjába tartozó értéket nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás által a Katv. 8. § (6) bekezdése alapján az évi 12 millió forintot meghaladó bevétel után fizetendő 40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség meghatározásakor.

A 2. pont szerinti 40 százalékos mértékű adó megfizetése sem mentesíti a kisadózó vállalkozást a havi tételes adó megfizetése alól.

A kifizetőt, illetve a kisadózó vállalkozást terhelő adóról további tájékoztatás és példák a 61. számú információs füzetben találhatók.


[1] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 8. § (6a)-(6e) bekezdései.

[2] Art. 7. § 31. pontja.

[3] A Katv. 2. § 9. pontja értelmében kapcsolt vállalkozás alatt a Tao tv. 4. § 23. pontja szerinti vállalkozást kell érteni.

[4] Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 31. pontja

[5] Például a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet szerinti díjazás. [6] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 7. § (1) bekezdése szerint költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy