Így változott a munkába járás költségtérítése

Így változott a munkába járás költségtérítése

Ki gondolta volna, hogy a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. kormányrendelet változását a vasút-villamos üzemeltetéséhez kapcsolódó egyes személyszállítási szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 134/2022. kormányrendeletben kell keresni, amely az április 7-i Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

A 39/2010. korm. rendelet szerint a munkáltató

♦ napi munkába járás címén a különböző közigazgatású lakóhely (vagy tartózkodási hely) és munkavégzési hely közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy eseti helyközi oda- és visszautazásra,

♦ hazautazás címén legfeljebb hetente egyszer – az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer – a különböző közigazgatású munkahely és lakóhely között történő helyközi oda- és visszautazásra

tekintettel köteles költségtérítés fizetésére.

Abban az esetben, ha a munkavállaló a munkavégzés helyét – annak földrajzi elhelyezkedése miatt – sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni, vagy olyan helyi közösségi közlekedési eszközzel tudja elérni, amelynek közlekedési útvonalát kifejezetten a település külterületén lévő munkáltató elérhetőségének biztosítása miatt létesítették, vagy módosították, ezen útszakaszra is alkalmazhatók a napi munkába járásra, hazautazásra vonatkozó előírások.

A kormányrendelet kétféle lehetőséget biztosít költségtérítés fizetésére.

Az egyik lehetőség a belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsi-osztályán, menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton, elővárosi vasúton (HÉV-en), menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven, illetve hazautazás esetén légi közlekedési járművön történő utazás költsége legalább 86 százalékának megtérítése a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében.

Ezzel összefüggésben a kormányrendelet 3. §-a 2022. április 12-étől a következő új rendelkezéseket tartalmazza:

„(1b) A munkáltató az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltak figyelembevételével a következő menetjegyek és bérletek árának a (2) és (3) bekezdésben foglalt mértékét megtéríti a munkavállaló számára:

  1. bármely menetjegy vagy bérlet, amelyről a feltüntetett viszonylat alapján megállapítható, hogy alkalmas napi munkába járásra és hazautazásra,
  2.  országosnál kisebb területi érvényességű bérlet, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a napi munkába járásra és hazautazásra történő felhasználásra.”

A másik lehetőség nem változik, azaz a közösségi közlekedés költségének megtérítése helyett a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között közforgalmú úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével a munkában töltött napokra számítva – hazautazás esetén pedig értelemszerűen az utazások gyakorisága szerint – kilométerenként 9 forintot kell, illetve 15 forintot lehet fizetni, abban az esetben, ha

♦ a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincs közösségi közlekedés,

♦ a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést,

♦ a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni (ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja),

♦ a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.

A munkáltató az utóbbi két esetben említett munkavállaló tekintetében a közigazgatási határon belül történő munkába járást is a kormányrendelet rendelet szerinti munkába járásnak minősítheti.

Az is változatlan, hogy az Szja tv. 25. § (2) bekezdése értelmében a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni (vagyis adómentes) az utazási jeggyel bérlettel történő elszámolás ellenében a kötelező mértéket meghaladóan a jegyár teljes összegének megfelelő költségtérítést, vagy a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9, illetve 15 forint költségtérítést.