Évek között áthúzódó projekt elszámolásának szabályai

Évek között áthúzódó projekt elszámolásának szabályai

Az árbevétel elszámolási szabályok változásai

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény építette be a számviteli törvénybe a projekt elszámolások új szabályait. (kihirdetve a Magyar Közlönyben 2019. július 23-án).

A számviteli törvény szabályozásának elsődleges célja az volt, hogy az uniós és hazai forrású projektek elszámolási szabályait a gyakorlati igényekhez igazítsa, és egyben a hazai előírások közelítsenek az IFRS-ek szerinti előírásokhoz.

A Ptk. szerződésekre vonatkozó megengedő előírásai és a számviteli törvény elsősorban a számlázásra épülő bevétel-elszámolási szabályai együttesen bizonytalanságot okoztak a több üzleti évet átfogóan teljesített szerződésekkel (projektekkel) kapcsolatos bevételek és költségek, ráfordítások számviteli elszámolásában. A törvénymódosítás az időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba hozza az árbevétel elszámolását és a kapcsolódó költségek, ráfordítások elszámolását a tényleges teljesítésnek megfelelően, függetlenül a számlázástól, annak módjától.

Az új szabály alkalmazása alól van még egy átmeneti „kibúvó”, ugyanis a 2020. január 1. előtt kötött szerződésekre nem kötelező azt alkalmazni.

Szerződés elszámolási egysége

A szerződés elszámolási egysége a szerződés valamennyi részteljesítése, összes teljesítési kötelme együtt, függetlenül attól, hogy a szerződés egy, vagy több részteljesítést, teljesítési kötelmet tartalmaz. Az új elszámolási szabályokat csak olyan ügyleteknél kell alkalmazni, ahol a teljesítés módját a megrendelő határozza meg széles körben, tehát elsősorban az egyedi megrendelésekre. A megrendelés lehet termék vagy szolgáltatás. Tipikus példa az építőipari szerződések, vagy a tervezési szolgáltatások. Amennyiben ezek esetében több üzleti évet érint a teljesítés, akkor az új árbevétel elszámolási szabályok alkalmazandók.

A tömegigényeket kielégítő kereskedő cégek, gyártó cégek nagy valószínűséggel nem lesznek érintettek az új szabályok alkalmazásában.

Egyetlen szerződésnek tekintendő szerződés-csoport

A számviteli tv. alapján egyetlen szerződésnek kell tekinteni az ugyanazon megrendelővel kötött szerződések csoportját, ha

  • a szerződések csoportjának feltételeit egy csomagban tárgyalták,
  • a szerződések egy közös nyereséghányaddal rendelkező egyetlen projekt részét képezik,
  • a szerződések egyszerre vagy egymást szorosan követve valósulnak meg.

Például egy épület megépítésére és a tereprendezésre ugyanazzal a vállalkozással kötött szerződések az árbevétel elszámolása szempontjából egyetlen szerződésként tekintendők, ha a fenti feltételeknek megfelelnek.

Új fogalmak: teljesítési és készültségi fok

A teljesítési fok a tényleges teljesítésnek a szerződés elszámolási egységére meghatározott mértéke, amely a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított – a számviteli politikában meghatározott módszer szerinti – arányát fejezi ki.

A teljesítési fok a szerződés elszámolási egységére vonatkozóan elszámolandó nettó árbevétel meghatározása során alkalmazott fogalom. [Ezzel szemben a készültségi fok a (nem a megrendelő, hanem a vállalkozó által meghatározott jellemzőkkel rendelkező) saját termelésű készlet közvetlen önköltségének a meghatározása (a befejezetlen termelés norma szerinti közvetlen önköltségének meghatározása, a saját termelésű készletek értékelése) során alkalmazott fogalom.]

A teljesítési fokot többféle módon lehet meghatározni. A vállalkozónak az elvégzett munkák megbízható becslésére alkalmas módszert kell alkalmaznia. A szerződés jellegétől, a körülményektől függően a teljesítési fok meghatározásának lehetséges módszerei:

  • az elvégzett munka felmerült költségeinek a szerződéses munka becsült összes költségéhez viszonyított aránya;
  • az elvégzett munka felmérése; vagy
  • a szerződéses munka egy fizikai részének teljesítése.

Az alkalmazott módszert a Számviteli Politikában kell rögzíteni kell.

Amennyiben a teljesítési fokot a szerződés elszámolási egysége felmerült szerződéses költségeinek az összes szerződéses költséghez viszonyított aránya alapján határozzák meg, akkor e tekintetben a szerződés elszámolási egységének költségeit kell figyelembe venni.

A teljesítéshez még fel nem használt (be nem épített) anyagokat készletként kell kimutatni mindaddig, amíg azokat fel nem használják, vagy egyéb jogcímen (például selejt) ki nem vezetik. Amennyiben a teljesítési fokot a szerződés elszámolási egysége felmerült szerződéses költségeinek az összes szerződéses költséghez viszonyított aránya alapján határozzák meg, akkor a teljesítési fok meghatározásában a teljesítéshez még fel nem használt anyagok nem vehetők figyelembe, amíg azokat a szerződés teljesítéséhez fel nem használják, tekintve, hogy addig ezen anyagok tekintetében nem történik tényleges munkavégzés.

A törvénymódosítás meghatározza a készültségi fok fogalmát is, mely szerint a készültségi fok a befejezetlen termelés vagy a befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke, amely a már elvégzett tevékenységeknek a félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő összes tevékenységhez viszonyított – a számviteli politikában meghatározott módszer szerinti – arányát fejezi ki. A készültségi fok meghatározása általában műszaki adatok alapján, százalékban kifejezve történik, például olyan módon, hogy a befejezetlen termelés/szolgáltatás egyes műszaki állapotaihoz az adott műszaki állapot eléréséhez várhatóan felmerülő norma szerinti vagy előkalkulált önköltséget viszonyítják a félkésztermék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) teljes norma szerinti vagy előkalkulált önköltségéhez.

Az alkalmazott értékelési eljárástól függően a teljesítési és készültségi fok százalékos mértéke megegyezhet.

Árbevétel elszámolása

A gyakorlatban a számlázás, a fizetés ütemezése, a részfizetések és előlegek gyakran nem tükrözik az elvégzett munkát.

A törvénymódosítás szerint a szerződés elszámolási egységének a teljesítésével arányosan (a teljesítési fok arányában) kell elszámolni a nettó árbevételt, és az összemérés elvével összhangban az így meghatározott nettó árbevételnek megfelelő (azaz az adott teljesítési fokhoz felmerült) költségeket, ráfordításokat.

Ha a feltételek és körülmények változatlanok, akkor ezen elszámolás alapján egy többéves projekt esetén az egyes üzleti években azonos lesz az árbevétel-arányos nyereség (nyereséghányad), amely a szerződés elszámolási egysége egészének nyereségét tükrözi. A feltételek és körülmények (például szerződésmódosítás, az összes szerződéses költség összegére, a teljes szerződéses árbevétel összegére vonatkozó becslés) változásának hatása a változás üzleti évében kerül elszámolásra (azaz lezárt üzleti évek nem kerülnek önellenőrzésre).

A szerződés elszámolási egysége – általános forgalmi adót nem tartalmazó – teljes szerződéses ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési fok arányában számított összege, valamint a szerződés elszámolási egységére már elszámolt árbevétel közötti különbözet aktív vagy passzív időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra az árbevétel növelésével vagy csökkentésével egyidejűleg.

A törvény előírása alapján egy szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódóan befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, továbbá félkész vagy késztermék a kapcsolódó árbevétel elszámolásáig (amely nem feltétlenül esik egybe a számlázással) mutatható ki készletként. Az elszámolási szabályból következően – mivel a fordulónapon a teljesítési foknak megfelelő árbevétel elszámolásra kerül – a szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódóan befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, továbbá félkész vagy késztermék csak az évközi időszakokban szerepelhet a mérlegben, a mérleg fordulónapján a szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódóan ilyen tételek nem mutathatók ki.

A fent leírtakat egy egyszerű számszaki példával érzékeltetve:

A teljes szerződéses összeg 100 millió Ft. A teljesítési fok a második év végén 70%-os. Az eladó az első két évre vonatkozóan összesen 70 millió Ft árbevételt mutathat ki. Ha eddig 60 millió Ft-ot mutatott ki a kiállított részszámlák alapján, akkor plusz 10 millió Ft bevételt kell kimutatnia (aktív időbeli elhatárolással szemben). Ha eddig 75 millió Ft-ot mutatott ki, akkor pedig passzív időbeli elhatárolással szemben csökkenti le az eddig kimutatott bevételt 5 millió Ft-tal.

Céltartalék képzése

A törvénymódosítás szerint a ténylegesen már megkötött, hátrányos szerződésekből származó jövőbeni veszteségekre is képezhető céltartalék. Olyan hátrányos szerződésekre lehet céltartalékot képezni, amely szerződés alapján a vállalkozásnál a veszteség biztosan bekövetkezik (azaz a vállalkozás nem tud a szerződésből kilépni). Mivel a számviteli törvény szerint nem kötelező ez a céltartalék képzés, így a vállalkozásnak a számviteli politikájában kell dönteni arról, hogy alkalmazza-e vagy sem.

A céltartalék képzés lehetősége a módosítás szerint kiterjesztésre került a szerződés elszámolási egységére is. A módosítás alapján, ha a szerződés elszámolási egységének összes szerződéses költsége várhatóan meghaladja a szerződés elszámolási egységének teljes szerződéses árbevételét, akkor a különbözet összegében fennálló várható veszteséget (vagy a szerződés felmondásának, nem-teljesítésének költségét, ha ez kisebb, mint a szerződés teljesítéséből várható veszteség) azonnal el kell számolni az eredményben. A várható veszteség azon részét kell céltartalékként kimutatni, amely a mérlegfordulónapot követő teljesítéseken fog várhatóan felmerülni.