Céges adók mérséklődnek – elfogadták az adócsomagot

Az Országgyűlés 120 igen szavazattal, 60 nem ellenében elfogadta „az egyes adótörvények módosításáról” címet viselő, indokolással együtt 114 oldalas kormányzati törvényjavaslatot, valamint a hozzá benyújtott, összesen 46 oldalnyi összegző módosító inditványt.

Csökken a szochó, megszűnik a szakképzési hozzájárulás

2022. július 1-jétől fél százalékponttal, 15 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke; a szakképzési hozzájárulás a kedvezmények fenntartása mellett beépül az adóba – vélhetően ez a friss adócsomag legfontosabb eleme.

Szja: olcsóbb lesz az átalányadózás, jobban megéri kriptoeszközzel kereskedni

Az átalányadózás könnyebb és olcsóbb lesz 2022-től, ez az adózási forma az éves minimálbér tízszereséig, kiskereskedelmi tevékenységnél ötvenszereséig választható majd. Az így adózó egyéni vállalkozásoknak az éves minimálbér feléig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, továbbá az érintettek élhetnek a családi adókedvezmény lehetőségével is.

A törvény ezen túl rögzíti az átalányadóval adózó jövedelem megállapításához alkalmazható költséghányadokat: az egyéni vállalkozók alapesetben 40 százalék, a törvényben tételesen meghatározott tevékenységeket és ezeken túl kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozók 80 százalék, az adóév egészében kiskereskedelmi tevékenységből bevételt szerző egyéni vállalkozók 90 százalék, a mezőgazdasági őstermelők pedig szintén 90 százalék költséghányad levonásával állapíthatják meg jövedelmüket – olvasható a részletes indokolásában.

Másként adóznak majd jövőre a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmek: adóterhük 30,5 százalékról 15 százalékra csökken. Az új szabályok alapján a kriptoeszköz értékesítéséből származó jövedelem már nem az összevont adóalap részét képezi, hanem külön adózó jövedelemnek minősül és szochó-mentes. Adóköteles ügylet csak akkor keletkezik, ha a kriptoeszköz kikerül a kriptovilágból, vagyis mindaddig, amíg kriptoeszköz kriptoeszközre cserélődik, az ügylet adómentes. A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem megállapításának módja az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem meghatározásához hasonló logikára épül: jövedelem akkor keletkezik, ha az adóévben elért ügyleti nyereségek együttes összege meghaladja a tárgyévben realizált ügyleti veszteségek és költségek együttes összegét.

Áfa: jobban ellenőrzik a határon átnyúló e-kereskedelmet

A határon átnyúló elektronikus kereskedelem dinamikus növekedése és a 2021. július1-jétől hatályba lépő, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új ÁFA szabályok szükségessé teszik egy új ellenőrzési eszköz bevezetését – olvasható a törvényjavaslat általános indokolásában. A kormány célja, hogy a határon átnyúló fizetésekről rendelkezésre álló pénzforgalmi adatok továbbításával eszközt biztosítson az adóhatóságok számára a határon átnyúló e-kereskedelmi ügyletek utáni ÁFA fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez.

Így a kormány 2022-től nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget telepítene a pénzforgalmi szolgáltatókra az általuk teljesített, határon átnyúló fizetésekkel kapcsolatban: a nyilvántartásában szereplő adatokról a pénzforgalmi szolgáltatónak naptári negyedévenként elektronikus formában adatot kell szolgáltatni, amennyiben a határon átnyúló kifizetések összege eléri a meghatározott küszöbértéket. Adatszolgáltatásra főszabály szerint a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója kötelezett.

Csökken az energiaellátók és a tőzsdék adója

A gazdaság újraindítását segítendő, a kabinet bevezeti a veszteségelhatárolás intézményét az energiaellátók jövedelemadójába, vagyis az érintett cégek a következő öt évben veszteségeiket levonhatják adózás előtt eredményükből.

Megszűnik a kockázati tőkealap-kezelők és a tőzsdék adókötelezettsége a pénzügyi szervezetek különadójában.

Egyértelmű lesz a késedelmi pótlék számítása

„A jogalkalmazás terén mutatkozó bizonytalanságokra tekintettel a tervezet pontosítja a késedelmi pótlék számítására vonatkozó szabályokat” – olvasható az általános indokolásban. Így a késedelmi pótlék napi mértékét három tizedes jegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítania az adóhatóságnak.

E kerekítési szabályok lesznek irányadók a késedelmi kamat számításánál is – úgy a NAV, mint az adózó késedelme esetén.

Mindezeken túl törvényi szinten megerősítik a független könyvvizsgálói jelentések elektronikus aláírásának lehetőségét.

Tao: korlátok csoportos adóalanyiságnál

2022-től nem lehet csoportos társasági adóalany tagja nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és iskolaszövetkezet. Ahol már van ilyen tag, ott a hatálybalépéskor folyamatban lévő adóév (naptári éves adózó esetén 2021) végéig maradhat csak tag ilyen entitás.

Adózás rendje: szigor a székhelyszolgáltatóknál

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatályos rendelkezései alapján székhely szolgáltatási tevékenységet kizárólag a kijelölt felügyeleti szervhez bejelentkezett személyek folytathatnak. Ezen rendelkezéssel kapcsolatban módosul az Art. is.

Így székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése esetén az adóhatóság megvizsgálja, hogy a székhelyszolgáltató szerepel-e a székhelyszolgáltatók nyilvántartásában. Amennyiben adózó a felügyeleti szerv nyilvántartásában nem szereplő székhelyszolgáltatót jelent be, a NAV felhívja az adózót, hogy jelentsen be másik, megfelelő székhelyet, vagy vonja vissza a székhelyszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését. Amennyiben az adózó a felhívásnak nem tesz eleget, úgy adószámát törlik.

Integrálják az adórendszerbe a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére az adóévben alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés keretében, továbbá a közhasznú tevékenysége támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 százaléka – alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százaléka – csökkenti az adóalapot, legfeljebb az adózási előtti eredmény összegéig.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány mentes a társasági adó alól az adóalapja olyan része után, amelyet céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szerzett bevétele – így különösen az alapító által rendelt, az alapítványhoz csatlakozók által juttatott, valamint az egyéb forrásból származó vagyon átvételéből, kezeléséből, hasznainak szedéséből származó bevétele – képvisel az összes bevételén belül – olvasható a törvény szövegében.

Az elfogadott törvény számos adózási jogszabályt, vám- és illetékszabályozást, számviteli jogszabályt módosít; itt és most a legfontosabb változásokat emeltük ki, de a részletek gondos tanulmányozása feltétlenül szükségesnek látszik. ado.hu

Forrás: ado.hu